Hóa đơn điện tử Bkav
Danh Sách Sinh Viên

dịch vụ kế toán thuế tại Đà Nẵng-0948454348

Kế toán thuế là cụm từ không xa lạ gì đối với bất kì doanh nghiệp nào, khi doanh nghiệp ra đời bắt buộc phải có bộ phận kế toán thuế để ...Nhiệm vụ của kế toán Thuế là phải tập hợp

Kế toán thuế tại Đà Nẵng giá rẻ


Kế toán thuế là kế toán phụ trách về các vấn đề về khai báo thuế trong doanh nghiệp. Kế toán thuế là nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước. Nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành phần khi có kế toán thuế. Ngược lại doanh nghiệp cũng chỉ có thể kinh doanh ổn định và báo cáo thuế thuận lợi khi thực hiện các vấn đề về thuế rõ ràng.

1. Công việc của kế toán thuế cụ thể cần phải làm


a) Các công việc chính:


•  Đối với công ty mới thành lập thì kế toán thuế cần lập tờ khai thuế môn bài vào nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.
•  Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
•  Cuối tháng lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN và nộp tiền thuế cho cơ quan thuế (nếu có)
•  Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.
•  Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

b) Trách nhiệm của kế toán thuế:

•  Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
•  Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất.
•  Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.
•  Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
•  Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.
•  Kết hợp cùng kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.
•  Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
•  Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
•  Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột suất.
•  Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.
•  Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.
•  Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
•  Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
•  Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
•  Cập nhật, theo dõi tình hình sử dụng trao đổi hóa đơn.
•  Chấp hành nguyên tắc bảo mật.
•  Kiểm tra, đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

c) Quyền hạn của kế toán thuế:

•  Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc thanh hủy theo quy định của Luật thuế hiện hành.
•  Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết toán.
•  Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng quy định.
•  Các công việc khác có liên quan đến thuế.

2. Công việc của kế toán thuế là gì?


Công việc của một kế toán thuế được chia ra là công việc hàng ngày, công việc hàng tháng, công việc hàng quý và công việc hàng năm.

2.1. Công việc hàng ngày

Một kế toán thuế, mỗi ngày đều phải thực hiện thu thập và xử lý các loại hóa đơn chứng từ phát sinh trong quá trình doanh nghiệp hoạt động cũng như tiến hành hạch toán các chứng từ như:

a) Hạch toán hóa đơn đầu ra, đầu vào:

Từ đó các kế toán thuế có thể theo dõi được số lượng hàng nhập – xuất, hàng tồn kho để xây dựng kế hoạch nhập hay sản xuất hàng kịp thời cũng như hạch toán phân bổ và trích khấu hao chi phí sản xuất. Ngoài ra, các hóa đơn đầu vào, đầu ra còn giúp kế toán thuế theo dõi được công nợ của khách hàng và nhà cung cấp, tiến hành trả và thu hồi công nợ đúng hạn.

b) Hạch toán hóa đơn

•  Nộp các khoản thuế phát sinh kịp thời để tránh tình trạng nộp phạt do nộp chậm.
•  Theo dõi các khoản tiền chuyển về, chuyển đi trong ngân hàng dựa trên sổ phụ ngân hàng hoặc các sao kê chi tiết liên quan.
•  Hạch toán quỹ dựa trên các phiếu thu – chi và giấy tờ nộp tiền vào nhân sách Nhà nước.
•  Kiểm tra hóa đơn và điều chỉnh các hóa đơn GTGT khi hóa đơn có sai lệch.
•  Sắp xếp và lưu giữ các chứng từ, hóa đơn.

2.2. Công việc hàng tháng

Hàng tháng các kế toán thuế phải thực hiện các công việc như:

•  Kê khai thuế GTGT với các doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ trở lên
•  Kê khai thuế TNDN đối với các doanh nghiệp phát sinh số thuế TNDN từ 50 triệu trở lên
•  Phân bổ các công cụ, dụng cụ và thực hiện trích khấu hao tài sản cố định
•  Kiểm tra định kỳ các hồ sơ của nhân viên, tiến hành làm HĐLĐ và đăng ký mã số thuế cho nhân viên
•  Kiểm tra bảng chỉ tiêu để tiến hành cân đối công việc, tránh dồn việc

2.3. Công việc hàng quý

Tới mỗi quý các kế toán thuế cần

•  Tiến hành lập tờ khai thuế GTGT nếu doanh nghiệp thuộc diện mới thành lập hoặc có doanh thu dưới 50 tỷ đồng

Lập tờ khai thuế GTGT cho doanh nghiệp

•  Tiến hành lập tờ khai thuế TNCN cho các doanh nghiệp có phát dịnh thuế TNCN dưới 50 triệu đồng
•  Báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

2.4. Công việc hàng năm

Công việc hàng năm của kế toán thuế được chia thành việc đầu năm và việc cuối năm gồm:

2.4.1. Công việc đầu năm

Vào tháng 1 đầu năm, tức từ ngày 01/01 – 31/01, các tài chính kế toán của doanh nghiệp cần hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế môn bài. Trong trường hợp, trong năm doanh nghiệp thay đổi mức vốn điều lệ dẫn đến thay đổi bậc thuế môn bài thì các kế toán thuế cần phải tiến hành làm lại tờ khai thuế môn bài cho năm sau và nộp trước 31/12 của năm đó.

2.4.2. Công việc cuối năm

Cuối năm chính là thời điểm các kế toán thuế bận rộn nhất vì đây là thời điểm quan trọng để hoàn thành bộ báo cáo tài chính.

•  Để hoàn thành được bộ báo cáo tài chính, kế toán thuế phải kiểm tra, rà soát lại các vấn đề còn tồn đọng, chưa được giải quyết trong năm. Kiểm tra các số liệu từ chi tiết tới tổng hợp cũng như các kê khai, hạch toán đã khớp với nhau chưa.
•  Cần nộp báo cáo tài chính của năm trong vòng 90 ngày của năm tiếp theo.

Báo cáo tài chính cuối năm

•  Tiến hành in toàn bộ các sổ sách để lưu trữ phục vụ cho công việc quyết toán thuế về sau. Các sổ sách cần in bao gồm:

  Sổ cái các tài khoản
  Sổ chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng
  Các bảng biểu chi tiết
  Các phiếu thu, phiếu chi đi kèm hóa đơn
  Phiếu nhập kho, xuất kho…

3. Cách làm kế toán thuế


•  Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, kế toán thuế cần làm:

Bước 1: Tiếp nhận giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp
Bước 2: Mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp
Bước 3: Mua phần mềm chữ ký số để phục vụ công việc kê khai thuế qua mạng và đăng ký nộp thuế điện tử
Bước 4: Thực hiện lập tờ khai và nộp thuế môn bài
Bước 5: Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT và lập mẫu 06/GTGT gửi cơ quan thuế
Bước 6: Tiến hành tổng hợp hóa đơn, chứng từ để thực hiện báo cáo và nộp thuế
Bước 7: Thực hiện hạch toán sổ sách dựa trên các chứng từ hóa đơn
Bước 8: Thực hiện đối chiếu sổ sách, lập báo cáo tài chính năm
Bước 9: In sổ sách, ký, đóng dấu
Bước 10: Lưu trữ chứng từ, sổ sách

•  Doanh nghiệp đang hoạt động

Với các doanh nghiệp đang hoạt động, khi làm kế toán thuế bạn cần lưu ý các công tác tiếp nhận, bàn giao chứng từ, sổ sách kế toán.

4. Quy trình kế toán thuế


Quy trình làm kế toán thuế được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Giải quyết các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Bước 2: Lập chứng từ kế toán
Bước 3: Ghi sổ sách kế toán
Bước 4: Thực hiện các công việc của kế toán trong thời điểm cuối kì
Bước 5: Lập bảng cân đối sổ sách, chi phí, số liệu phát sinh
Bước 6: Lập báo cáo tài chính và thực hiện quyết toán thuế
 

kế toán thuế uy tín tại Đà Nẵng

0948 45 43 48